top of page

Analogiseringen av det digitale - Dramaturgi i unntakstilstand (bokutgivelse)Denne uken (english below) kom boken "Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder" ut i fysisk format. Boken er et resultat av et flerårig forskningsprogram initiert av Kulturrådet som tematiserer hvordan "digitalisering" og "ny teknologi" preger og endrer kunstproduksjonen og estetikken.

Bokens andre kapittel er viet artikkelen "Analogiseringen av det digitale: Dramaturgi i unntakstilstand" av Tore Vagn Lid, hvor bl.a forestillingen "03:08:38 Tilstander av unntak" og flere års forskning på unntakstilstand som fenomen, dokumenteres og undersøkes.


Forlegger oppsummerer artikkelen slik:

"Analogiseringen av det digitale: Dramaturgi i unntakstilstand"

Få uker før koronapandemien utløste unntakstilstand både på og utenfor scenen, presenterte Transiteatret-Bergen, under ledelse av Tore Vagn Lid, et kunstnerisk forskningsarbeid om «unntakstilstandens drama-turgi». I forestillingen 03:08.38 Tilstander av unntak var fysisk og digital tilstedeværelse likestilt: Kor, orkester og scenografi strakte seg ut i et direktesendt samspill mellom rom og aktører i flere byer. Eksperimentet forsøkte, også før det i mars 2020 ble tvingende nødvendig, å dra de kunstneriske implikasjonene av en pågående «analogisering av det digitale», forstått som en bevisst bruk av de digitale formene for kommunikasjon og dialog som over lang tid, og i stadig større grad, er blitt del av vår livsverden. Det er behovet for å forstå og estetisk forholde seg til en «hverdagsliggjøring» av det digitale som er utgangspunktet for artikke-len. Samtidig er teksten en undersøkelse av hvordan unntakstilstanden, med sine stadige kast og vendinger, slår inn i og endrer de dramatur-giske premissene for refleksjonsarbeidet i og utenfor scenerommet."


Heftet versjon kan kjøpes hos Fagbokforlaget , eller man kan lese elektronisk utgave via Open Access denne lenken (Open Access)


This week, the book "Aesthetic practices in the age of digital production" came out in physical format. The book is the result of a multi-year research programme initiated by Arts Council Norway and thematizes how "digitaliization" and "new technology" transform and change art production and aesthetics.

The second chapter of the book is devoted to the article "Analogization of digital: Dramaturgy in states of exception" by Tore Vagn Lid, where, among other things, the performance "03:08:38 States of exception" and several years of research on martial law as a phenomenon, are documented and investigated.


The publisher summarizes the article as follows:


"The Analogization of the digital: Dramaturgy in the state of exception"


"Mere weeks before the coronavirus pandemic triggered a state of emergency both on and off the stage, Transiteatret-Bergen, under the leadership of Tore Vagn Lid, presented artistic research into «the dra-maturgy of states of emergency». In the theatre piece 03:08.38 States of Emergency, physical and digital presence were given equal footing: By means of live broadcast, the choir, orchestra and set reached out through interaction with other spaces and actors located in different cities. Even before March 2020 compelled its necessity, the experiment attempted, to consider the artistic implications of an ongoing «analo-gization of the digital», or a deliberate use of the digital forms of com-munication and dialogue that have long been an increasing part of our lifeworld. The need to understand and find ways to deal aesthetically with the digital as «commonplace» forms the basis of this article. At the same time, the text examines how states of emergency, with unceasing twists and turns, impact and alter the dramaturgical premises for the labour of reflection taking place inside and outside the theatre space."


The booklet version can be purchased at Fagbokforlaget, or you can read the electronic version via Open Access at this link -(In norwegian only)
Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page